About us

Vi har planer

kontakt@taschanas.com

facebook/TaschanasMaineCoons

instagram/taschanas

Velkommen til vårt oppdrett av

Maine Coon.

(You can read the translated version in English on the bottom of this page)

Jeg, Marita, er vokst opp i Norge, men bor nå i Åmål, Sverige, på en liten gård med min samboer David, kattene, musene i veggene og vår trofaste irske setter. Forrige sommer økte vi familien med 6 ender! Det har gitt enda mere liv til gården og neste sommer håper vi på å få kjøpt noen lamm fra der jeg bodde når jeg var liten. På gården driver jeg et hunddagis og et lite kattehotel (se "taschanas.se"), så jeg tilbringer veldig mye tid med dyr hver dag. Ved siden av det selger jeg kattegårder som jeg bygger selv,i form av treseksjoner (se "kattgårdar säljes").

Samboeren min, David, driver også sitt eget som elektriker og er like glad i katter som meg. David er vokst opp med bondekatter og hans familie kjøpte store deler av vårt første kull, hehe, så man kan si de er en katteglad familie <3

Kattene våre går inne med tilgang til kattegård, men kastratene er med oss ute iblandt. Selv er jeg ute omtrent hele dagen, så jeg synes det er synd å ikke kunne ha kattene der med meg. Avlskattene får nøye seg med kattegården på rundt 150 m2.

 

Jeg har vokst opp i et lite oppdrett med Hellig Birma.

I 2011 bestemte jeg meg for å starte mitt eget lille oppdrett med Maine Coons og fant da Catfellows Tasha fra Kari og Frank. Så begynte jakten på avelshane og jeg kom da i kontakt med Bente som har blitt vår superwoman <3

Etter noen parringer syntes jeg at jenta mi ikke hadde det så bra som fertil. Hun ble aggressiv av alle hormonene i kroppen, og i tillegg så ble det aldri noen "fullstendig" drektighet. Muligvis var hun skendrektig etter en av gangene, men i stedet for å prøve igjen med en annen hane så valgte vi å kastrere henne pga hennes temperament som bare ble verre. Hun lever nå et mye lykkeligere liv som pensjonert i katteriet.

Etter at vi fikk kastrere Ninja pga et litt mindre bra hjerte i 2016, oppdaget vi at vi også måtte kastrere Lagune pga dårlig hofte. Men vi gir ikke opp, og gleder oss stort til framtiden med Karisma og Chevrolet! Karisma fødte ett kull 1.november der Lynx Luna Elders PP er far. For mer info se "B-litter". Fra dette kullet beholdte vi Bertha, Bellona skal gå i avl hos Alterskjær i Norge og Bast ble solgt til kos.

Vi vil legge større vekt på å holde inavelsgraden og klonene nede, så vi er utrolig takknemmelige og stolte for å nå ha en helt egen F2 i vårt oppdrett! Inferno som han heter, kommer fra Lynx Luna. Lynx Luna har selv dratt ned til selveste Maine i Amerika og tatt med seg opprinnelige Maine Coon katter hjem. Dette er veldig spennende for rasen da disse er med på å bredde avelsbasen. Vi vil ha stor fokus på god helse, men samtidig vil vi bevare utseendet på avkommene, så dette blir et arbeid over flere generasjoner.

Vi har også vært så heldige å få kjøpe Dorea av WesterosCat. Anne på WesterosCat er en av få i Norge som driver med outcross (utkrysning). Dorea kommer fra en fantastisk kombinasjon med både utseendet og helsen på plass. Vi koser oss veldig med denne lille søtnosen og gleder oss til fremtiden med henne!

I september 2017 dro vi på en liten utflykt til Paris, leide oss bil og kjørte ned til Normandie der vi fikk en uverderlig ettermiddag med familien på Chatterie des Fluffy Coons. Med oss hjem var lille Naomie som passer perfekt inn hjemme hos oss. Verdens søteste lille knupp <3

 

Jeg uteksaminerte fra G1 kurset i 2014 og G2 kurset i 2015 på Pawpeds og kan virkelig rekommendere disse kursene for alle - jeg står nå i kø for G3 kurset. Det viktigste for meg er at kattene har det bra, både psykisk og fysisk, og at jeg som oppdretter gjør alt jeg kan for dem. Derfor dna tester, hd-røntger og hjertescanner vi våre avelskatter for å vite litt mer om hva vi avler på.

Min samboer og jeg falt pladask for polydaktyle katter etter at Dax stjal våre hjerter. I min mening blir det ikke riktig å kun avle på standard-pote Maine Cooner da polydaktyli i denne rasen er naturlig. Desverre tillater ikke FIFe poly, så det er forståelig at oppdrettere i Norge/Sverige velger bort poly for å være med i nationelle organisasjoner (for så å kunne stille ut). Det er jo såklart veldig synd for rasen. Derfor er vi desverre ikke mange i Norge og Sverige som avler på poly.

 

Vi har vært medlemmer av TICA siden 2015, CFF siden 2017 og raseklubben MaineCoon-Katten siden 2016 der jeg også er webmaster og kattungeformidler. Før det var jeg i FIFe fra 2014 da jeg "tok over" stamnavnet til min mor som startet sitt oppdrett i 1996 og har vært medlem i NRR siden.

Vi er også med på listen over outcross-oppdrettere i Pawpeds.

 

Welcome to our Maine Coon cattery

My name is Marita and I am from Norway, but now I live in Åmål, Sweden. Here I live on a small farm with my partner David, the cats, the mice in the walls and our faithful Irish Setter. This summer we have increased the family with 7 ducks! It has given even more life to the farm and next summer we hope to buy some lamb from where I lived when I was little. On the farm I run a doggy daycare and a little cat hotel (see "taschanas.se"), so I spend a lot of my time with animals every day. Next to that, I sell catyards (sectiones) that I build myself (see "Kattgårdar säljes") and ship all over Sweden.

My partner, David, also runs his own business as an electrician and is as fond of cats as me. David grew up with farmcats and his family bought a lot of the kittens from our first litter, hehe, so you can say they are a catloving family <3

Our cats have access to the whole house, but the neutured ones are even outside with us. Even I am out all day, so I think it's sad to not have the cats outside with me. Ofcourse I don't let out the breeding cats, but they have an outdoor incloseur of about 150m2 in size.

 

I grew up in a small Birman cattery.

In 2011, I decided to start my own little cattery with Maine Coons and found Catfellows Tasha from Kari and Frank. Then the hunt for a breeding male began and I came in contact with Bente who has become our superwoman <3

After some dates, Tasha become more and more irritated ang aggressive, and in addition, there was never a "full" pregnancy. Perhaps it took after one of the dates, but instead of trying again with another male, we chose to castrate her because of her temperament that just got worse. She now lives a much happier life as retired in the cattery.

After we castrated Ninja because of a slightly less good heart in 2016, we discovered that we also had to castrate Lagune because of a bad hip. But we do not give up and look forward to the future with Karisma and Chevrolet! Karisma has now been on a date with Lynx Luna Elders, so in a few weeks we'll see if the stomach has changed anything.

We have also been fortunate to buy Dorea of WesterosCat. Anne at WesterosCat is one of the few in Norway who breeds outcross. Dorea comes from a fantastic combination with both the look and the health in place. We are very much enjoying this little sweetie and looking forward to the future with her!

We will place more emphasis on keeping inbred and clones down, so we are incredibly grateful and proud to now have our own F2 in our cattery! Inferno, as his name is, comes from Lynx Luna. Lynx Luna has even travelled down to Maine herself in America and brought her native Maine Coon cats home. This is very exciting for the breed as they help to expand the genetic variety of the breed. We want a great focus on good health, but at the same time we will maintain the appearance of the offspring, so this will be a work over several generations.

In september we went to Paris and hired a car. We drove down to Normandie and got to have a wonderful afternoon with the family of Chatterie des Fluffy Coons. With us home we had Naomie that has settled perfectly in our home. She is the sweetest little thing <3

I graduated from the G1 course in 2014 and the G2 course in 2015 at Pawpeds and can really recommend these courses to everyone - I am waiting in line to get in on the G3 course. We also follow Pawpeds' health program with public results from the tests. Most important to me is that the cats are well, both mentally and physically, and that, as a breeder, I do all I can for them.

My partner and I fell in love with polydactyl cats after Dax stole our hearts. In my opinion, it is not correct to breed only on standard paws Maine Coons as polydactyli in this breed is natural. Unfortunately, FIFe does not allow poly, so it is understandable that breeders in Norway / Sweden don't choose poly to join national organizations (to be able to show). Of course it is very sad for the breed because we are not many in Norway and Sweden who breed poly.

 

We have been members of TICA since 2015, CFF since 2017 and a Swedish club of our breed; "Maine Coon katten" since 2016. Prior to that, I was in FIFe from 2014 when I "took over" the pedigree name of my mother who was a member of NRR since 1996.