Breeding Philosophy

Avelsfilosofi

(You can read the translated version in English on the bottom of this page)

Vi vil, som alle andre, få fram god helse, god mentalitet og et godt utseende på våre Maine Coons. Men tolkningen av god helse, god mentalitet og utseende er ikke helt den samme hos alle.

Veien for å komme dit er også det som skiller oppdretter fra oppdretter (etter min mening). Med det sagt, så er ingen vei feil vei. Men det gir ulike forutsetninger for kattene vi får frem. Har man større fokus på utseendet, vil som oftest helse og mentalitet henge litt etter, og visa versa. Og selv om fokuset ligger på f.eks. helse, så er det ikke sikkert det er det du får. Du kanskje sitter igjen med dårlig alt? Hvem vet, det er det som er både spennende og ødeleggende for oppdrettere. Vi vil så mye, men i bunn og grunn er det umulig å forutse alt. Det er derfor viktig at det vi kan forutse, blir vårt største fokus. Det betyr at vi noen ganger må gjøre valg som kanskje ikke gir resultat som vi vil ha, men som bedrer rasen i seg. Avelsfilosofien bør følge målet vårt over mange generasjoner, og kanskje kommer vi aldri dit vi vil. Men da har vi forhåpentligvis gjort noe for rasens beste. Det kan høres litt voldsomt ut å tenke på avel av noen katter, som avel på en hel rase, men om vi alle tenker for vårt eget beste, blir ikke rasen bevart særlig bra i lengden.

 

Mitt oppdrett startet ikke veldig bra, som nok veldig mange oppdrettere kan kjenne seg igjen i. Jeg trodde jeg gjorde det jeg kunne, gikk kurs og hørte på andre oppdrettere. Men jeg forsto ikke helt hva jeg drev med. Når mitt første kull kom til verden fikk jeg sjokk. Følelsen av at jeg har vært delaktig i å sette liv til verden, var faktisk ikke en god følelse. Og grunnen til det, var at jeg ikke hadde kontroll over det. Jeg visste ikke nok om noe. Den følelsen kommer jeg nok alltid til å ha, men jeg føler jo at jeg kan lære av mine feil.

 

Min filosofi er å tenke utenfor boksen! Ikke gå samme vei som alle andre om du ikke vet hvor veien leder. Jeg vil ha stor fokus på helse! Om jeg skal tørre å få flere liv til verden, så skal jeg også føle at det er liv verdt å leve. Om det blir kosekatter, avelskatter eller utstillingskatter bryr jeg meg ikke så mye om så lenge de er lykkelige og friske. MEN når vi driver med en spesiell rase, så må vi jo selvfølgelig også tenke på utseendet. Dette er jo en fantastisk fin katterase, det kan vel ingen si meg imot? :)

Opprinnelsen til Maine Coons (eller Maine Cats som de ble kaldt) er fra Maine i Amerika. I Amerika er utseendet til disse kattene, mer lik de opprinnelige Maine Coonene. I Norge/Sverige har vi bevegd oss mot en hardere og tøffere look. Begge deler er fine i mine øyne, men jeg synes ikke vi skal miste helt den opprinnelige stilen. Mennesker har en tendens til å falle for alt som er ekstremt, men det er vel ikke altid så bra, eller? Derfor synes jeg det er fantastisk at vi har oppdrettere som fokuserer på en tøffere look og oppdrettere som fokuserer på en "søtere" look. Da har vi litt av begge deler og jeg håper at det samarbeides her også. Vi kan ikke utelukke den ene eller den andre i min verden.

Mentaliteten til en Maine Coon synes jeg skal være rolig, selvsikker, sosial, uredd, kjærlig, snill, leken...ja, listen kan gjøres veldig lang. Så klart arver kattunger sin mentalitet, men miljøet den vokser opp i har like mye å si. Det er derfor viktig med et trygt hjem som lar dem oppleve det meste før de flytter til sitt endelige hjem. Det er her vi skaper grunnlapet for kattungene.

Vi har ingen barn selv, så biten med å tilvenne kattunger barn synes jeg er vanskelig. Vi får stor hjelp av alle nabobarna og det er guld verdt! Men jeg har opplevd å selge en "barneredd" kattunge till en barnefamilie der katten forelsket seg i minstemann, så man skal aldri si aldri.

 

Og til slutt vil jeg si at det enkleste er ALDRI det beste! Litt ironi der, men oppdrett er en evig "kamp" der genene bestemmer. Med andre ord;

 

Det finnes ingen bra "genväg"!

We, like everyone else, want to give good health, good mentality and a good look to our Maine Coons. But the interpretation of good health, good mentality and appearance is not quite the same for everyone.

The way to get there is also what separates breeder from the breeder (in my opinion). With that said, no way is the wrong way. But it gives different conditions for the cats we get. If you are more focused on the look, most of your health and mentality will last a bit and vice versa. And even if the focus is on (for example) health, then it's not sure that's what you get. You might be left with bad everything? Who knows, that's both exciting and devastating to breeders. We want so much, but basically it's impossible to predict everything. It is therefore important that what we can anticipate will be our main focus. This means that we sometimes have to make choices that may not produce the results we want, but that will improve the breed. Breeding philosophy should follow our goal for many generations, and maybe we will never get where we want. But then we have hopefully done something for the breed's best. It may seem a bit fierce to think about breeding of some cats, to be the making of a whole breed, but if we all think of our own best, the breed will not be kept particularly well in the long run.

 

My cattery did not start very well, as many breeders can recognize. I thought I did what I could, went courses and listened to other breeders. But I did not quite understand what I was doing. When my first litter came to the world, I got shocked. The feeling that I've been involved in making a living to the world was actually not a good feeling. And the reason was that I had no control over it. I did not know enough about anything. That feeling I will always have, but I feel that I can learn from my mistakes.

 

My philosophy is to think outside the box! Do not go the same way as everyone else if you do not know where the road leads. I want a great focus on health! If I'm going to dare to get more lives to the world, I'll also feel that life is worth living. If they get to be breeding cats, show cats or just cozy familycats, I do not care as much as long as they are happy and healthy. BUT, when we are dealing with a special breed, we must of course also think about the look. This is a wonderful breed, am I right? :)

The origins of Maine Coons (or Maine Cats as they were called) are from Maine in America. In America, the appearance of these cats is more similar to the original Maine Coons. In Norway / Sweden we have been moving towards a harder and tougher look. Both parts are fine in my eyes, but I do not think we should lose completely the original style. People tend to fall for everything that's extreme, but that's not always good. Therefore, I think it's amazing that we have breeders focusing on a tougher look and breeders focusing on a "sweeter" look. Then we have a lot of both and I hope that we cooperate here too. We can not rule out one or the other in my world.

The mentality of a Maine Coon seems to be calm, confident, social, fearless, loving, kind, playful ... yes, the list can be done very long. So kittens inherit their mentality, but the environment it grows in has as much to say. It is therefore important to have a safe home that allows them to experience a lot before moving to their final home. This is where we create the base for the kittens life.

We have no children ourselves, so the bite with adapting the kittens to children seems to me to be more difficult. But we get great help from all the children in the neighborhood and it's worth gold!

 

And finally I would say that the simplest is NEVER the best! Breeding is an eternal "battle" where the genes decide. In other words;

 

There is no good shortcut!